MYCORISE UP! 2024 Youth in Mycology na UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W KRAKOWIE

W dniach 25 i 26 maja 2024 r., na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się 5 edycja konferencji MycoRise Up! – Młodzi w mykologii, która jest forum stworzonym przez młodzież akademicką by dzielić się doświadczeniami i wynikami prac badawczych dotyczącymi szeroko rozumianej mykologii. Szeroko rozumianej – bo tematyka prezentowanych prac obejmuje zarówno zagadnienia biogeograficzne, jak i wchodzi w zagadki funkcji genów grzybów. Konferencja odbywa się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Mykogicznego i współorganizowana jest przez różne jednostki – w tym roku przez Sekcję Mykologiczną Koła Przyrodników Studentów UJ. Od kilku lat MycoRise Up! jest wydarzeniem międzynarodowym, przyciągając także prelegentów i uczestników z zagranicy. Są wśród nich zaproszeni badacze jak i doktoranci oraz stażyści różnych instytucji naukowych w Polsce. Tym razem młodzi ludzie mieli okazję wysłuchać wykładów między innymi wybitnego mykologa zajmującego się symbiozami grzybów i roślin prof. Marc-Andre Selosse’a, oraz dr. Dannego Haelewatersa – który przedstawił prezentację pod tytułem: Elevating mycology through the study of unexplored taxa.  

Dr Danny Haelewaters prezentujący referat 

Uwagę słuchaczy przykuło również bardzo ciekawe wystąpienia dr hab. Kaji Skubały, prof. UJ, która przedstawiła możliwości wykorzystania porostów w badaniach kosmicznych: Life on the edge – the extraordinary ability of lichens to survive extraterrestrial conditions, dr hab. Anny Ronikier, prof. IB PAN oraz dr Alicji Okrasińskiej z UW. Profesor Ronikier wyjaśniła słuchaczom jak istotne dla badań mykologicznych są typy, lektotypy i epitypy w wystąpieniu pt. Importance of including type specimens in phylogenetic studies- the case study of Mycomycetes, a dr Okrasińska wprowadzała słuchaczy w tajniki współpracy między bakteriami i grzybami w wystąpieniu zatytułowanym: Soil Mucoromycota: endohyphal bacteria and adaptations to the environment. 

Obrady plenarne MycoRise Up! 2024 odbywały się w budynku Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a postery pięknie prezentowały się w nowoczesnej szklarni w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Członkowie Komitetu naukowego konferencji powołani jako komisja oceniająca wystąpienia (w składzie Danny Haelewaters, Anna Ronikier, Małgorzata Ruszkiewicz Michalska, Magdalena Frąc, Marta Wrzosek, Marcin Piątek, Marta Tischer i Alis Okrasińska) wysoko ocenili poziom prezentacji oraz posterów i przyznali szereg nagród i wyróżnień. Główną nagrodę za prezentację otrzymała Olsza Borys z UW, pracująca pod opieką merytoryczną dr Mateusza Wilka z ZEOŚ UW. Jej wyniki badań odpowiadały na pytanie jak degradacja i zaburzenia ekologiczne torfowisk znajdują odbicie w składzie populacji grzybów glebowych. Komitet nagrodził również Beniamina Abramczyka z IBE UW, który omawiał wyniki swojego grantu dotyczącego ekofizjologii nowo opisanego grzyba Entomortierella ferrotolerans. Trzecim nagrodzonym za wystąpienie został Eduardo Massetani z MiIZ PAN, który analizował konsekwencje zakażenia mrówek z rodzaju Myrmica przez grzyb z rodzaju Rickia na poziomie molekularnym badając produkcję amin biogennych pełniących rolę neurotransmiterów.  

Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy wystąpień ustnych

Agata Michalska z UW, licencjuszka pracująca pod opieką merytoryczną Igora Siedleckiego i Marty Wrzosek z OB UW otrzymała wyróżnienie za fascynującą prezentację pod tytułem „Ant dermatologists wouldn’t have it easy – surprising insight into phylogeny of ectoparasitic Aegeritella genus. Wykazała ona, że grzyb tworzący kopulaste sklerocja na zewnętrznym pancerzu mrówek z rodzaju Formica należy do grzybów sadzakowych, które z reguły są związane z miejscami bogatymi w spadź produkowaną przez mszyce. Michał Kochanowski reprezentujący OB UW przedstawił wyniki współpracy z pracownikami Muzeum i Instytutu Zoologii PAN wykazując jakie są efekty zakażenia grzybem Rickia wasmanii na strukturę kolonii Myrmica scabrinodis, podział prac w obrębie kolonii oraz odpowiedź mechanizmów odporności owadów. Zupełnie innymi zagadnieniami zajmuje się trzeci wyróżniony – Kamil Kisło z Ogrodu Botanicznego UW, który szuka odpowiedzi na pytania o to jakie organizmy i w jaki sposób wpływają na rozkład liści i pędów nawłoci kanadyjskiej, która mając wybitne zdolności konkurencyjne stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej w wielu rejonach na świecie.  

Komitetowi naukowemu podobały się liczne postery, a na nagrody zasłużyły Magdalena Dusza z IB PAN za poster dotyczący śluzowców przyśnieżnych w Karpatach na tle badań światowych, Karolina Chowaniec z UJ raportująca o odpowiedzi ekofizjologicznej Cetraria aculeata na warunki symulujące warunki pozaziemskie oraz Kinga Rapacz z UJ, która zajmowała się proteomem i sekretomem drożdży z patogenicznego dla człowieka gatunku Nacaseomyces glabratus. 

Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy posterów

Również w przypadku posterów Komitet naukowy oprócz nagród głównych przyznał wyróżnienia trzem osobom: Adamowi Chromcowi z UJ, który przedstawiał poster pt. The CRISPR/Cas9 genome-editing method in edible fungi, present state and recent applications, Łukaszowi Gregorczykowi z UJ prezentującemu Insight into proteolytic activity of extracellular vesicles released by Nakeseomyces glabratus oraz Amelii Ploch z UW za poster pt: High concentration of iron stimulates bioemulsifiers production in Entomortierella ferrotolerans.  

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i dziękujemy uczestnikom konferencji za ich wkład w rozwój wiedzy mykologicznej, a nade wszystko gorące wyrazy wdzięczności należą się Organizatorom z SM KPS UJ, wspieranym przez dr. hab. Piotra Mleczko z UJ, którzy zapewnili bardzo przyjazną atmosferę spotkania, sami prezentując fantastyczne wyniki swoich badań, które jednak z przyczyn formalnych nie podlegały ocenie Komitetu naukowego.  

Na kolejną edycję MycoRise Up! Youth in Mycology zapraszamy w 2025 roku ponownie do Łodzi i Spały

Marta Wrzosek & Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.