Izabela L. Kałucka

kałucka

Email: iza.kalucka@gmail.com

Tematyka badawcza:
Różnorodność grzybów ektomykoryzowych (ECM) na terenach antropogenicznych
Dynamika zbiorowisk grzybów ECM i jej związki z rozwojem lasu
Grzyby z rodzaju Hebeloma – taksonomia, chorologia, ekologia
Grzyby ECM towarzyszące obcym gatunkom drzew
Macromycetes terenów chronionych
Zagrożenie i ochrona grzybów wielkoowocnikowych

Projekty:
1. „Środowiskowo-genetyczne uwarunkowania produktywności ekosystemów leśnych na gruntach leśnych i poprzemysłowych”. 2011-2015. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie, wykonawca.
2. „Pionierskie gatunki grzybów ektomykoryzowych w procesie zalesiania hałd i nieużytków porolnych – ekologiczne studium różnorodności gatunkowej”. 2011-2014. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik.
3. „Określenie wpływu środowiska wytworzonego przez 10 gatunków drzew na funkcjonowanie i różnorodność gatunkową ekosystemów leśnych”. 2007-2010. Komitet Badań Naukowych, wykonawca.
4. „Mechanizmy determinujące różnorodność gatunkową roślin zielnych i organizmów środowiska glebowego oraz jej wpływ na funkcjonowanie biocenoz 14 gatunków drzew leśnych”. 2003-2006. Temat w ramach projektu zamawianego pt. „Różnorodność biologiczna ekosystemów: geneza i funkcja”. Komitet Badań Naukowych, wykonawca.
5. „Grzyby ektomykoryzowe sosny i ich znaczenie w procesie zalesiania gruntów porolnych i poprzemysłowych”. 2002-2005. Komitet Badań Naukowych, kierownik.
6. „Rola grzybów makroskopowych w sukcesji wtórnej na gruntach porolnych”. 1996-1999. Komitet Badań Naukowych, wykonawca.

Publikacje [pobierz plik pdf]