Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

KATEDRA ALGOLOGII I MYKOLOGII
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Department of Algology and Mycology, University of Łódź
12/16 Banacha Str., PL90-237 Łódź, Poland

Numer telefonu: (48) 42 635 60 72

Email: malgorzata.ruszkiewicz@biol.uni.lodz.pl

Strona internetowa: https://ludzie.uni.lodz.pl/index.php/Malgorzata_Ruszkiewicz-Michalska

Tematyka badawcza:
– mikroskopijne pasożyty roślin: taksonomia i ekologia
– grzyby anamorficzne z rodzaju Phyllosticta s.l. (włącznie z Asteromella, Phoma, Phomopsis, Microsphaeropsis, Fusicoccum)

Zainteresowania naukowe:
– taksonomia anamorf (głównie z Ascomycota)
– zagrożenie micromycetes
– rośliny i grzyby inwazyjne, ekspansywne i/lub obce
– grzyby mikroskopijne (micromycetes) w zbiorowiskach roślinnych
– grzyby mikroskopijne związane z roślinami torfowisk
– grzyby związane z syndromem chorego budynku

Research area:
– microscopic plant parasites: taxonomy and ecology
– anamorphic fungi of the genus Phyllosticta s.l. (including Asteromella, Phoma, Phomopsis, Microsphaeropsis, Fusicoccum)

Scientific interest:
– taxonomy of anamorphs (mainly of ascomycetes)
– threat to microfungi (micromycetes)
– invasive, expansive and alien plants and fungi
– microfungi as the component of plant communities
– micromycetes associated with peatbog plants
– fungi related to sick building syndrome

Publikacje/Papers [pobierz plik pdf]