Tab. 3. Gatunki grzybów wielkoowocnikowych włączone do kategorii ochrony ścisłej w stosunku do listy poprzedniego Rozporządzenia.

Lp.

Nazwa gatunku i nr pozycji listy Rozporządzenia

Gdzie można spotkać ten gatunek? (siedliska)

Physalacriaceae**

1

2. Opieńka torfowiskowa (1) Armillaria ectypa torfowiska, pomiędzy Sphagnum

2

3. Żyłkowiec różowawy (1) Rhodotus palmatus lasy liściaste, martwe drewno przede wszystkim wiązów (Ulmus spp.)
Sarcosomataceae**

3

4. Sarcosoma globosum* mszyste lasy świerkowe
boczniakowate Pleurotaceae

4

5. Boczniak mikołajkowy (1) Pleurotus eryngii murawy (na korzeniach roślin z rodziny Apiaceae)
borowikowate Boletaceae

5

8. Borowik szatański (1) Boletus satanas lasy bukowe i dębowe na glebach wapiennych
pniarkowate Fomitopsidaceae

6

45. Porojęzyk dębowy (1) Buglossoporus quercinus lasy liściaste, na starych, żyjących lub obumarłych dębach
powłocznikowate Corticiaceae

7

47. Powłocznik białofioletowy (1) Corticium polygonioides lasy liściaste, na martwych gałęziach leszczyn i wierzb
tęgoskórowate Sclerodermataceae

8

50. Tęgoskór korzeniasty (1) Scleroderma septentrionale wydmy
żagwiowate Polyporaceae

9

53. Szkieletnica wonna (1) Skeletocutis odora lasy iglaste, na martwym drewnie drzew iglastych, rzadko na osice

10

54. Żagiew korzonkowa (1) Polyporus rhizophilus murawy, na korzeniach traw (m. in. Stipa spp.)

* Brak nazwy gatunkowej polskiej,

** Brak nazwy rodzajowej polskiej, (1) – gatunek, dla którego nie stosuje się odstępstwa od zakazów określonego w § 7 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).