Wiesław Mułenko

Zakład Botaniki i Mykologii
Instytut Biologii i Biochemii
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, PL

Numer telefonu: (48) 81 537 59 38

Email: wiesław.mulenko@poczta.umcs.lublin.pl

Strona internetowa: www.zbm.umcs.lublin.pl

 

Tematyka badawcza:
Grzyby mikroskopijne (w tym pasożyty roślin): biologia, taksonomia, ekologia, rozmieszczenie geograficzne oraz udział i rola w strukturze zbiorowisk roślinnych.

Projekty [pobierz plik pdf]

A) Kierownictwo grantów
• 2004 – MNiSW (KBN), IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne, Sandomierz, 23-26.IX.2004. Temat: „Grzyby w środowisku naturalnym. Metody badań terenowych”. Sympozjum zorganizowane przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Naukowym (wnioskodawca, organizator sympozjum).
• 2004–2007 – MNiSW (KBN) Nr 2/P04C/089/27 „Grzyby pasożytnicze roślin naczyniowych na tle geobotanicznego zróżnicowania Tatrzańskiego Parku Narodowego”.
• 2009–2012. MNiSW – Nr N/N304/172436. Temat: „Grzyby pasożytnicze w strukturze górskich zbiorowisk leśnych podlegających sukcesji wtórnej”.
B) Uczestnictwo w grantach (wykonawca)
• 2004-2007 – KBN nr 2 P04G 076 26p02 (Instytutu Botaniki PAN w Krakowie) „Obce gatunki inwazyjne we florze Polski – ich wpływ na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów” (redakcja i opracowanie działu – „Grzyby inwazyjne”).
• 2013-2014 – grant NCBR (Nr VKCh/GE-P/5; wspólnie z Uniw. Przyrodniczym w Lublinie) „Nowy środek biobójczy z funkcją blokowania cyklu rozrodczego Varroa destructor do walki z warrozą pszczoły miodnej” (opracowanie działu dotyczącego nosemozy pszczół miodnych).
C) Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
• 2005 – Program BIOS – Wyposażenia zielnika w Instytucie Biologii UMCS (główny wnioskodawca). Współwnioskodawcy: Zakład Geobotaniki, Zakład Ochrony Przyrody UMCS.
D) Dofinansowanie MNiSW (SPUB – specjalne urządzenie badawcze)
• 2011, 2013, 2014, 2015 – Naukowe kolekcje botaniczne, mykologiczne oraz faunistyczne Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie.

Publikacje [pobierz plik pdf]