Statut

[do pobrania w formacie pdf]

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Mykologiczne”, w skrócie PTMyk, i jest zwane w dalszej części Statutu Towarzystwem. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie wiedzy o grzybach.

§2

Przez grzyby rozumie się wszystkie organizmy heterotroficzne należące do Królestwa Grzybów oraz organizmy grzybopodobne, które tradycyjnie stanowią przedmiot zainteresowania Mykologów.

§3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Warszawa. Adresem Towarzystwa jest adres siedziby jego Władz. Dla realizacji swoich celów Towarzystwo może podejmować działania poza granicami państwa.

§4

Towarzystwo ma prawo zakładania terenowych oddziałów oraz sekcji na zasadach określonych w dalszej części statutu.

§5

Towarzystwo może należeć do organizacji o charakterze międzynarodowym skupiających podobne stowarzyszenia.

§6

Towarzystwo może używać pieczęci i logo z napisem   „Polskie Towarzystwo Mykologiczne – Polish Mycological Society”. Logo występuje na oficjalnych drukach Towarzystwa i na odznakach.

Rozdział 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§7

Celem Towarzystwa jest przyczynianie się do rozwoju mykologii i umacnianie jej interdyscyplinarnego charakteru oraz upowszechnianie wiedzy mykologicznej, co ma przyczyniać się do pełnego poznania i utrzymania różnorodności grzybów o różnym statusie troficznym. Towarzystwo ma za zadanie podnosić poziom wiedzy członków Towarzystwa i wspierać ich działania naukowe, przyczyniać się do integracji, rozwoju kontaktów i wymiany myśli między członkami, a także wspierać rozwój infrastruktury mykologii w Polsce. Towarzystwo jest otwarte na potrzeby kultury i gospodarki. Pełni funkcje doradcze i konsultacyjne związane z szeroko pojętą mykologią.

§8

Cele te Towarzystwo osiąga przez:
1.    organizowanie posiedzeń naukowych;
2.    wydawanie własnych czasopism naukowych, popularno-naukowych i prac zwartych;
3.    gromadzenie własnego księgozbioru mykologicznego i jego udostępnianie;
4.    redagowanie własnej strony www, będącej forum wymiany informacji;
5.    inicjowanie, popieranie, organizowanie i koordynację badań mykologicznych;
6.    wyrażanie opinii w sprawach związanych z zagrożeniem i ochroną oraz restytucją polskiej bioty grzybów, jak również z zagrożeniami ze strony grzybów;
7.    upowszechnianie wiedzy mykologicznej;
8.    współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i instytucjami w kraju i za granicą oraz utrzymywanie kontaktów z nauką światową;
9.    wyróżnianie wybitnych osiągnięć naukowych i działalności w zakresie upowszechniania wiedzy mykologicznej.

Rozdział 3
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

§9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na kategorie:
1.    honorowych;
2.    zwyczajnych;
3.    nadzwyczajnych;
4.    wspierających.

§10

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego osobom fizycznym wybitnie zasłużonym na polu mykologii. Za wybitne osiągnięcia dla rozwoju mykologii godność tę mogą otrzymać także mykologowie zagraniczni.

§11

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych wykazująca się zawodową lub amatorską działalnością na polu mykologii. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby spoza granic Polski.

§12

Członkiem nadzwyczajnym może być każda osoba fizyczna deklarująca gotowość uczestniczenia w działalności Towarzystwa z potwierdzonym przez przynajmniej jednego członka zwyczajnego Towarzystwa wkładem w poznawanie bioty grzybów lub popularyzację wiedzy mykologicznej. Członek nadzwyczajny może być niepełnoletni. Ma prawo osobiście uczestniczyć w pracach Towarzystwa, z głosem doradczym. Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych Towarzystwa następuje na podstawie deklaracji przyjętej przez Zarząd Główny Towarzystwa zaopiniowanej przez co najmniej jednego pełnoprawnego członka Towarzystwa.

§13

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca gotowość wspierania Towarzystwa w realizacji jego celów. Ma prawo osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela uczestniczyć w pracach Towarzystwa, z głosem doradczym.

§14

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa następuje na podstawie deklaracji przyjętej przez Zarząd Główny Towarzystwa zaopiniowanej przez co najmniej dwóch pełnoprawnych członków Towarzystwa.

§15

1.    Członkowie zwyczajni opłacają jednorazową kwotę wpisowego oraz składki roczne, których wysokość ustalana jest przez Zarząd Główny.
2.    Członkowie zwyczajni mogą opłacić składki członkowskie w formie jednorazowej kwoty umożliwiającej dożywotnie członkostwo w Towarzystwie. Wysokość tej kwoty jest równa 15-krotnej, pełnej składce rocznej i nie podlega zwrotowi. Członkostwo dożywotnie może ustać na skutek dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie (§ 18.1) bądź wykluczenia przez Zarząd Główny na skutek nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Towarzystwa lub działalności na szkodę Towarzystwa (§ 18.3).
3.    Członkowie honorowi zwolnieni są od płacenia składek i mają prawo otrzymywać bezpłatnie wszystkie publikacje wydawane przez Towarzystwo.
4.    Członkowie wspierający i nadzwyczajni nie są zobligowani do płacenia składek. Członek nadzwyczajny osiągający pełnoletniość musi zmienić swój status stając się członkiem zwyczajnym poprzez złożenie deklaracji członkowskiej lub ustaje jego przynależność do Towarzystwa.
5.    W wyjątkowych wypadkach Zarząd Główny może zwolnić członka zwyczajnego od płacenia składek na ściśle określony czas, lecz nie dłuższy od dwóch lat.

Rozdział 4
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

§16

1.    Wszyscy członkowie mają prawo:
1.1.    uczestniczyć w zebraniach naukowych Towarzystwa;
1.2.    otrzymywać wydawnictwa Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd Główny;
1.3.    korzystać z księgozbioru Towarzystwa;
1.4.    zgłaszać propozycje, uwagi, postulaty w zakresie działalności statutowej;
1.5.    zgłaszać swe prace do wydawnictw Towarzystwa, które są sprawdzane pod względem redakcyjnym, a następnie recenzowane;
1.6.    zgłaszać zażalenia dotyczące nieprawidłowości w działalności Towarzystwa do Zarządu Głównego.
2.     Członkowie  zwyczajni i honorowi mają prawo:
2.1.    do głosowania na spotkaniach oddziałów, sekcji i walnego zgromadzenia Towarzystwa;
2.2.     wybierania władz Towarzystwa;
2.3.    kandydowania do władz Towarzystwa;
2.4.    przedstawiania kandydatów na członków zwyczajnych i honorowych Zarządowi Głównemu.

§17

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:
1.    przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa;
2.    systematycznego opłacania składek członkowskich, jeśli należą do kategorii członków zwyczajnych;

 §18

Członkostwo ustaje wskutek:
1.    dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Głównego;
2.    skreślenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania ze składkami przez okres ponad 3 lat;
3.    wykluczenia przez Zarząd Główny na skutek nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Towarzystwa lub działalności na szkodę Towarzystwa.
4.    Odwołanie od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków może być składane w ciągu 3 miesięcy do Zarządu Głównego. Czas na złożenie odwołania biegnie od dnia doręczenia zainteresowanemu przedmiotowej uchwały. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Towarzystwa, którego decyzja jest ostateczna.

Rozdział 5
WŁADZE TOWARZYSTWA

§19

1.    Władzami Towarzystwa są:
1.1.    Walne Zgromadzenie;
1.2.    Zarząd Główny;
1.3.    Komisja Rewizyjna.
2.    Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata.
3.    Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 1/3 uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4.    Uchwały Zarządu Głównego są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej ¾ uprawnionych do głosowania.

5. Uchwały komisji rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
6. W przypadku ustąpienia członków władz wybieralnych Towarzystwa władzom tym przysługuje prawo dobrania nowych członków, ale tylko do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uzupełnienie składu na drodze koptacji nie może dotyczyć więcej niż połowy członków władz wybieralnych.

 Rozdział 5.1
WALNE ZGROMADZENIE

§20

Walne Zgromadzenie (zwyczajne lub nadzwyczajne) jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane przynajmniej raz na cztery lata.

§21

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia  należy:
1.    uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa;
2.    uchwalanie zmian w statucie;
3.    uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa:
3.1.    regulaminu wyborów władz Towarzystwa,
3.2.    regulaminu pracy Zarządu Głównego,
3.3.    regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;
4.    wybór prezesa, członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej spośród uprawnionych członków Towarzystwa;
5.    podejmowanie uchwał o przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego Towarzystwa;
6.    rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7.    podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Główny i Komisję Rewizyjną;
8.    nadawanie godności Członka Honorowego;
9.    wytyczanie polityki finansowej Towarzystwa;
10.    rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Głównego Towarzystwa;
11.    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§22

O terminie Walnego Zgromadzenia oraz proponowanym porządku obrad Zarząd Główny powiadamia wszystkich członków Towarzystwa poprzez listy e-mail, zamieszczając informację na stronie internetowej Towarzystwa oraz pisemnie do tych, którzy zadeklarują na piśmie taką potrzebę, w terminie co najmniej 14 dni przed terminem zgromadzenia.

§23

1.    Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Główny na skutek:
1.1.    ważnej inicjatywy Zarządu Głównego, która musi zostać przegłosowana przez Walne Zgromadzenie;
1.2.    na wniosek Komisji Rewizyjnej;
1.3.    na wniosek ½ członków Towarzystwa obecnych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu;
1.4.    na wniosek 1/5 członków zwyczajnych Towarzystwa.
2.    Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w ciągu 2 miesięcy od momentu wpłynięcia wniosku.
3.    O terminie i miejscu Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz proponowanym porządku obrad Zarząd Główny musi powiadomić wszystkich członków Towarzystwa poprzez listy e-mail, zamieszczając informację na stronie internetowej Towarzystwa lub pisemnie do tych, którzy zadeklarują na piśmie taką potrzebę, w terminie co najmniej 14 dni przed datą zgromadzenia.

§24

W Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa mogą brać udział wszyscy członkowie Towarzystwa. Wszyscy obecni członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo głosu podczas głosowań.

 Rozdział 5.2
ZARZĄD GŁÓWNY

§25

1.    Zarząd Główny  kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Towarzystwa. Jest organem wykonawczym Towarzystwa.
2.    W skład Zarządu Głównego wchodzi prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik.

§26

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1.    realizowanie działalności statutowej Towarzystwa;
2.    reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
3.    realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;
4.    zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
5.    opracowanie programów i planów działania Towarzystwa oraz preliminarzy budżetowych;
6.    podpisywanie umów w imieniu Towarzystwa;
7.    rozpatrywanie okresowych sprawozdań z działalności oddziałów i sekcji Towarzystwa;
8.    zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
9.    powoływanie, rozwiązywanie, nadzorowanie sekcji i oddziałów Towarzystwa;
10.    powoływanie redaktorów i rad redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa;
11.    opracowywanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
12.    inicjowanie i rozwijanie współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i stowarzyszeniami mykologicznymi o podobnych celach działania;
13.    przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o nadanie godności honorowych;
14.    przyjmowanie, skreślanie członków, przesuwanie członków nadzwyczajnych do godności członków zwyczajnych zgodnie z postanowieniami statutu.
15.    uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

§27

Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

§28

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Rozdział 5.3
KOMISJA REWIZYJNA

§29

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.

§30

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w których jeden, wybrany przez pozostałych pełni funkcję przewodniczącego Komisji.

§31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.    kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności działalności finansowej, ksiąg kasowych i stanu kasy, a także celowości prac Towarzystwa;
2.    składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami o przyjęcie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
3.    przedstawianie Zarządowi Głównemu propozycji zmian działalności Towarzystwa;
4.    współpraca z Komisjami rewizyjnymi Oddziałów i Sekcji Towarzystwa.

§32

1.    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji jest obecny na posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
2.    Komisja Rewizyjna ma nieograniczone prawo wglądu do wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa.

Rozdział 6
ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§33

1.    Oddział Towarzystwa jest powoływany uchwałą Zarządu Głównego na pisemny wniosek 15 członków Towarzystwa.
2.    Siedzibę i teren działania oddziału ustala grupa inicjatywna tworzącego się Oddziału wraz z Zarządem Głównym.
3.    Oddziały mogą być tworzone na bazie już istniejących nieformalnych grup  mykologicznych (grzyboznawczych) działających na terenie Polski.

§34

1.    Władzami oddziału są:
1.1.    Walne Zgromadzenie członków Oddziału;
1.2.    Zarząd Oddziału składający się z czterech osób (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik Oddziału);
1.3.    Komisja Rewizyjna oddziału składająca się z trzech osób.
2.    Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.

3.    Uchwały Zarządu Oddziału są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej ¾ uprawnionych do głosowania.

4. Uchwały komisji rewizyjnej oddziału są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
5. W przypadku ustąpienia członków władz wybieralnych Oddziału Towarzystwa władzom tym przysługuje prawo dobrania nowych członków, ale tylko do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uzupełnienie składu na drodze koptacji nie może dotyczyć więcej niż połowy członków władz wybieralnych.

 §35

1.    Do zakresu działań Walnego Zgromadzenia członków Oddziału należy:
1.1    uchwalanie kierunków działalności Oddziału Towarzystwa;
1.2    wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
1.3    podejmowanie uchwał o przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Towarzystwa;
1.4     rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

§36

1. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1.1    kontrola całokształtu działalności Oddziału;
1.2     składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu członków Oddziału wraz z oceną działalności i wnioskami o przyjęcie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;
1.3     przedstawianie Zarządowi Oddziału propozycji zmian działalności Oddziału;
1.4    przekazywanie dokumentacji z działalności w Oddziale Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

§37

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1.    realizowanie statutowej działalności Towarzystwa;
2.    realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału oraz uchwał Zarządu działającego pomiędzy zgromadzeniami;
3.    koordynacja działalności Oddziału z działaniami całego Towarzystwa i opracowywanie sprawozdań dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4.    prowadzenie działalności finansowej w ramach upoważnień i wytycznych udzielanych przez Zarząd;
5.    zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału i składanie przed nimi sprawozdania z działalności;

§38

1.    Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest zwoływane przynajmniej raz na cztery lata
2.    Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału zwoływane jest w miarę potrzeby, ale przynajmniej raz w ciągu roku.

§39

Materialną podstawą działalności Oddziału są składki członkowskie i fundusze przekazywane przez Zarząd Główny.

Rozdział 7
SEKCJE TOWARZYSTWA

§40

1.    Warunkiem powołania Sekcji przez Zarząd Główny jest wyrażona na piśmie gotowość współdziałania co najmniej 15 członków Towarzystwa.
2.    Zarząd Główny powołując Sekcję określa wraz z grupą inicjatywną Sekcji jej zakres działania i regulamin.
3.    Sekcją Towarzystwa może stać się istniejąca formalna lub nieformalna grupa współdziałająca na polu mykologii (np. mykologii budowlanej lub lekarskiej) pod warunkiem przyjęcia jej członków do Towarzystwa.

§41

Każdy członek Towarzystwa może należeć do więcej niż jednej sekcji.

§42

Władzami Sekcji jest Zarząd Sekcji składający się z 4 osób.

§43

Kadencja Zarządu Sekcji trwa 4 lata.

§44

Materialną podstawą działalności Sekcji są fundusze przekazywane przez Zarząd Główny.

Rozdział 8
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§45

Towarzystwo jest osobą prawną i może posiadać, nabywać, zbywać i obciążać wszelkiego rodzaju majątek ruchomy, zawierać umowy, przyjmować zapisy i dokumenty.

§46

1.    Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dochodów z majątku Towarzystwa, ofiarności publicznej oraz odsetek bankowych i lokat.
2.    Towarzystwo może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 §47

1.    Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny na podstawie wytycznych Walnego Zgromadzenia. Za ich realizację odpowiada Skarbnik Towarzystwa.

§48

1.    Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa i innych niż majątkowe składa dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.
2.    Skarbnik Towarzystwa, upoważniony przez Zarząd nadzoruje funkcjonowanie konta bankowego Towarzystwa.
3.    Wszelkie decyzje finansowe dotyczące kwot przekraczających 50.000 PLN wymagają zgody całego Zarządu Głównego.

 Rozdział 9
ZMIANY STATUTU i ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§49

1.    Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia  podjętej większością 2/3 głosów, przy  obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2.    W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje komisję likwidacyjną.

§50

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)  oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873).

§51

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd.

 §52

Statut jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa oraz jest wysyłany do każdego członka przez Sekretarza Towarzystwa na pisemny wniosek.

stan na 29 grudzień 2016

Dodaj komentarz