Komisja ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów

Szanowni Państwo

Polskie nazwy są obecne w publikacjach mykologicznych (tych historycznych i tych współcześnie wydawanych), w publikacjach popularnonaukowych i atlasach grzybów, w dokumentach państwowych, a w ostatnich latach coraz częściej także na stronach internetowych. Pomimo, że podstawę taksonomii stanowią nazwy łacińskie, nazwy polskie grzybów są w powszechnym użyciu, zwłaszcza wśród mykologów-hobbystów, ale także w edukacji mykologicznej, w obrocie handlowym i w przepisach o ochronie gatunkowej grzybów. Pomimo istnienia takich źródeł jak Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski autorstwa prof. W. Wojewody, czy Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski, autorstwa dr M.A. Chmiel, nazwy polskie są nadal rozproszone w różnych źródłach. Dlatego stworzenie jednego miejsca, w którym zebrane byłyby polskie nazwy grzybów, jest bardzo potrzebne. Innym problemem są bardzo gwałtowne zmiany w systematyce wielu grup grzybów, co powoduje, że nazwy polskie wielu taksonów (gatunków, rodzajów) nie przystają do ich nowej pozycji taksonomicznej.

Jedną z inicjatyw Polskiego Towarzystwa Mykologicznego było powołanie Komisji ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów, której zadaniem jest uporządkowanie polskich nazw grzybów. Komisja rekomenduje nazwy polskie tym grzybom, które ich nie posiadają lub których nazwy muszą ulec zmianie (np. ze względu na zmiany w systematyce). Wskazówki jak tworzyć polskie nazwy znajdą Państwo tu [link do wskazówek]. 

Jeśli chcieliby Państwo nadać nową polską nazwę gatunkową, rodzajową lub też wyższej jednostki taksonomicznej (dla taksonów, które nie mają aktualnej nazwy polskiej), aby np. opublikować ją w swoich pracach lub użyć na stronie internetowej, prosimy o nadsyłanie wniosków o nadanie nazwy lub propozycji nazwy do Komisji, która zaopiniuje nazwę sprawdzając jednocześnie, czy nie dubluje się ona z nazwą już nadaną innemu taksonowi (gatunkowi, rodzajowi itd.). Nowo nadane nazwy zostaną umieszczone w powstającej bazie nazw polskich na stronie PTMyk. Jeśli nowe nazwy zostały już nadane/zaproponowane przez Państwa w ostatnim czasie, prosimy o ich zgłaszanie, aby tworzona baza była jak najbardziej kompletna.

Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że Komisja nie zajmuje się ustalaniem pozycji taksonomicznej gatunku, a jedynie wskazuje nazwę dla określonej nazwy łacińskiej. Przy stosowaniu różnych źródeł nazwy polskie mogą różnić się, tak, jak nazwy łacińskie. Zaleca się stosowanie nazwy spójnej z jej łacińskim odpowiednikiem np. dla Boletus satanas – borowik szatański, a dla Rubroboletus satanas – krwistoborowik szatański. Podobnie zaleca się w przypadku podgatunków, odmian i form, np. przy rekomendowanej dla gatunku Boletus carpinaceus nazwie borowik grabowy, jeśli według stosowanych źródeł stosuje się nazwę łacińską Boletus reticulatus subsp. carpinaceus, to rekomendowaną polską nazwą jest borowik usiatkowany podgatunek grabowy, a jeśli stosuje się źródło włączające borowika grabowego w szeroko rozumiany gatunek Boletus reticulatus – uprawniona jest nazwa borowik usiatkowany.

Wnioski o nadanie polskich nazw lub propozycje nazw można kierować do Komisji poprzez poniższy formularz lub wysyłając wypełniony plik [pobierz docx] na adres polskietowarzystwomykologiczne@gmail.com

20.02.2021 r.

Podstawowe informacje o KPNG

Dokumenty KPNG

Rekomendowane polskie nazwy grzybów

Formularz kontaktowy  

Polskie Towarzystwo Mykologiczne dziękuje Instytutowi Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za udostępnienie cyfrowej wersji indeksów z publikacji: Chmiel M.A. 2006. Checklist of Polish larger Ascomycetes. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, Kraków oraz Wojewoda W. 2003. Checklist of Polish larger basidiomycetes. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.